Firma hakda

Altyn Kanun hukuk firmasy 2008-nji ýylda esaslandyryldy. Altyn Kanun ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda işleýän öňdebaryjy transmilli korporasiýalaryna, iri milli we halkara maliýe institutlaryna, maýa goýum gaznalaryna, döwlet edaralaryna, iri içerki we daşary ýurt kompaniýalaryna giň gerimli hukuk hyzmatlaryny hödürleýär. Şeýle-de, Altyn Kanun Türkmenistandaky akkreditlenen daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalaryna we halkara guramalaryna maslahat berýär.

Halkara standartlaryny we işewürligi alyp barmagyň etiki kadalaryny eýerip, kärhana Türkmenistanda hukuk tejribesiniň däplerini saklaýar we ösdürýär.

Altyn Kanun giň tejribä eýedir we maýa goýum taslamalary boýunça öňdebaryjy orunlary tutýar. Kärhana ýokary hünärliligi, degişli ukyplylygy, pudagyň aýratynlyklaryny bilmekligi talap edýän çylşyrymly taslamalary durmuşa geçirmek bilen tanalýar. Şeýle-de, Altyn Kanun özüniň kazyýet we arbitraž tejribesi arkaly uly abraý gazandy. Kärhananyň hukukçylary täjirçilik, salgyt, zähmet işi, raýat-hukuk jogapkärçiligi, ýitgiler, paýdarlaryň arasyndaky gapma-garşylyklar we ş.m. bilen baglanyşykly çylşyrymly jedellerde müşderilere wekilçilik edýärler.

Kärhana öz müşderilerine Türkmenistanyň işjeň ösýän iş gurşawynda işewürligiň ähli hukuk nukdaý nazarlary boýunça giň gerimli hukuk hyzmatlaryny hödürleýär.

Kärhananyň tejribesi esasan Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň şu aşakdaky pudaklaryna gönükdirilendir: nebit we gaz toplumy, himiýa senagaty, energetika, magdançylyk senagaty, gurluşyk, banklar we maliýe guramalary, ulag we logistika, telekommunikasiýa, söwda, dokma senagaty, myhmansöýerlik we dynç alyş we ş.m.

Ygtybarly halkara hyzmatdaşlar kärhana diňe bir Türkmenistanyň çäginde däl, eýsem halkara hyzmatdaşlary arkaly dünýäniň dürli künjeklerinde müşderileriň isleglerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

2008-nji ýyldan 2018-nji ýyla çenli on (10) ýylyň dowamynda Altyn Kanun hukuk firmasy meşhur “Dentons” halkara hukuk firmasynyň assosirlenen agzasydy.

Altyn Kanun Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hyzmatdaşy we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň agzasy bolup durýar.